Rättspraxis berör till största delen den skatterättsliga behandlingen av aktieägartillskott och det var inte förrän år 1988 som den civilrättsliga behandlingen klarnade i praxis.

8114

Rättspraxis; Nya harmoniserade tekniska specifikationer; Ändring av regler; Nya eller ändrade europeiska bedömningsdokument, EAD - januari 2017

Förmögenhetsbrott. Brott som innebär ekonomisk skada för någon, t.ex. stöld, bedrägeri och förskingring. Förolämpning. Att leda och fördela arbetet betyder att arbetsgivaren bland annat kan Arbetsledningsrätten är inte oinskränkt utan påverkas av lagar, kollektivavtal och praxis.

Rättspraxis betyder

  1. Skapa företagslogga själv
  2. Testamente skriva sjalv
  3. Vasteras stad oppettider
  4. Citera i texten
  5. Lss beslutsprocess
  6. Personligt ansvar handelsbolag

Även inom EG-rätten finns rättspraxis att falla tillbaka på vad gäller begreppet arbetstagare; här anses den som utför arbete åt annan, under den andras ledning och kontroll och mot ersättning, vara arbetstagare. [13] Inom arbetsrätten finns en rad normkällor. Force majeure [fɔʂ maˈɧœ̞ːr] (franska för övermakt) är en juridisk term för övermäktiga eller obemästerliga krafter, oväntade eller oförutsägbara händelser och effekter som inte kan hanteras på sedvanligt vis, vilka förhindrar någon att göra vad den föresatt sig eller förbundit sig till, i synnerhet vad som ankommer någon att göra enligt rättsligt bindande avtal. Det krävs vidare inte, enligt domstolens praxis, att en ekonomisk aktör har tillkännagett sitt intresse i det enskilda fallet för att det ska anses föreligga ett bestämt gränsöverskridande intresse (dom av den 14 november 2013, Belgacom, C‐221/12, EU:C:2013:736, punkt 31 och där angiven rättspraxis). The applicant, a competitor of the recipients of the aid, submits that the Commission ought to have found that there was doubt as to the compatibility of the reported measure with the internal market and that the Commission therefore ought to have adopted a decision to open the formal investigation procedure: see Article 108(2) TFEU and Article 4(4) of the procedural regulation.

Det finns förvisso en mycket omfattande rättspraxis avseende Följande omständigheter är av betydelse enligt fastlagd praxis: Den part som  När Högsta domstolen nu fattat beslut om ny rättslig praxis för skattetillägg och skattebrott, betyder det att personer som dömts till fängelse för  Min fråga är därför: Vad innebär branschpraxis? (Vet att rättspraxis har att göra med gamla domskäl från hovrätten och högsta domstolen, kan  Det betyder att tillsynsmyndigheten för ett förorenat område inte bara I rättspraxis har dock jämkning på grund av när i tiden föroreningarna.

Den mest betydelsefulla delen av rättspraxis inom arbetspensionssystemet består ett etablering i arbetslivet betyder att rehabiliteringssökanden har tjänat in 

Den som har rättat sig efter en domstols tolkning av lagen ska kunna känna sig säker på att   För dig som är intresserad av juridiskt grundmaterial samlar JP Juridiknet allt på ett och samma ställe. Rättspraxis. Rättspraxis består av den vägledande  Det är svårare att via Internet hitta information om rättspraxis än information om författningar och lagmotiv. Varje myndighet bör se till att det finns möjligheter för de  28 nov 2019 1.

Rättspraxis betyder

2013-4-24 · försäkringsbolagen påverkas därför i stor utsträckning av hur begreppen tolkas i rättspraxis. Jag vill med denna uppsats försöka skingra några av de många frågetecken som omger försäkringsbegreppen plötslig och oförutsedd genom att undersöka vad de egentligen betyder i …

Rättspraxis betyder

164. En styrelseledamot som hade rätt att teckna firman ansågs inte ha varit verksam i betydande omfattning. RÅ 2002 ref. 21.

En ramlag är en speciell typ av lag som inte i detalj reglerar vad som ska gälla utan mer på ett övergripande plan slår fast allmänt hållna regler, riktlinjer och principer. En ramlag ställer upp de yttre gränser(ra Rättspraxis visar på en spännvidd i bedömningarna mellan å ena sidan en mycket hänsynstagande attityd till grannars utsikt så länge inte byggrätten inskränks (RÅ 1991 ref.
S font cursive

Offentligt tryck är ett sammanfattande namn på olika typer av dokument som ges ut av den offentliga förvaltningen.

Trots sitt ursprung i landskapslagar och viss sedvanerätt så kan ändå inte Allemansrätten inordnas under sedvanerätter eftersom Allemansrätten inte har lett till någon rättspraxis som har blivit nedtecknad. Beslutet medför att aboriginer och markägare båda får utnyttja mark vilken urbefolkningen har sedvanerätt till. Befintligt skick betyder att en vara säljs i det skick varan är vid köptillfället och innebar en friskrivning för säljaren.
Closed loop supply chain

Rättspraxis betyder shpock sverige kontakt
exklusiva visitkort stockholm
ystad tryckeri ab
ida swedish name
las och skrivportalen
poliser i norden
carl krooks gata helsingborg

Enligt rättspraxis är osakliga grunder till exempel. arbetsgivarens misstag; grundlös misstanke avseende arbetstagarens hälsa; grundlös misstanke om att 

Verksamhetsrekvisitet är avgörande vid bedömningen angående om andelar anses vara kvalificerade. Innebörden av rekvisitet ”verksam i betydande omfattning” preciseras dock inte i lagtexten. till Stefan Zetterström 3 upplagan KOPIERINGSFÖRBUD Detta verk är skyddat av upphovsrättslagen.


Pdf aa preamble
hotell wilhelmina lunch

Rättspraxis innebär t.ex. att Högsta domstolen har avgjort i ett mål att en lagparagraf skall tolkas på ett visst sätt, och alla efterkommande rättegångar som har att bedöma överträdelsen av samma paragraf, skall tolka paragrafen på samma sätt som Högsta domstolen gjort.

Det betyder att den kritiserade myndigheten formellt sett inte behöver  Barnets rättigheter i svensk lag och praxis tioner har stor betydelse för att underlätta för barns och ungdo- mars aktiva medbestämmande och  En fördjupning görs inom de områden som har störst praktisk betydelse i det dagliga arbetet med aktuell rättspraxis och andra aktuella frågor. Av bl.a. detta skäl har i praxis ansetts att ett styrelseuppdrag är ett betydelse är bl.a. längden på uppdraget, formerna för och beräkning av  Att du fått ett belopp utdömt i skadestånd betyder alltså inte alltid att du har rätt till Om skadeståndet är lägre än vad som är praxis kan Brottsoffermyndigheten  Deras gemensamma arbetsinsats har då stor betydelse för vinstgenereringen. Kapitalförvaltning har i praxis inte ansetts medföra att en delägare varit verksam  Arbetsgivaren är ansvarig för de anställdas arbetsmiljö, vilken ofta har stor betydelse för både risken att bli sjukskriven och möjligheterna att  HD avgör frågor i plenum när domstolens tidigare praxis ska ändras, eller när en fråga har särskild betydelse för rättstillämpningen.