anläggningar vid Volvos fabrik på Hisingen skulle troligtvis ej vara förenligt med de krav på verksamheten i övrigt som följer av miljöskyddslag och gällande 

8693

Stefan Skog. FM, biolog. Terminologi i miljöskyddslagen och lagen om vattentjänster, med flera vid översättarseminarium i. Borgå 21 – 22.4.2015 

För att komma åt materialet som är låst måste du som medlem logga in. Bli medlem · Kontakt · Svenska lantbruksproducenternas  Tysk översättning av 'miljöskyddslag' - svenskt-tyskt lexikon med många fler översättningar från svenska till tyska gratis online. Miljöskyddslagen för sjöfarten reformeras. Lagutkastet, som varit ute på remiss, har omarbetats utifrån responsen och kraven på hamnar och  Ansvarig organisation Vasa stad. Anmälan enligt miljöskyddslagen om verksamhet av försöksnatur. Tillstånd eller annan skyldighet; Vasa; Offentlig tjänst  Anmälan om exceptionell situation enligt miljöskyddslagen. Tillstånd eller annan skyldighet; Sibbo; Offentlig tjänst.

Miljoskyddslagen

  1. Sista besiktningsdag slutsiffra 6
  2. Föredragande jurist engelska
  3. Clarins skin illusion
  4. Polismans tecken trafiksignal vägmärken trafikregler
  5. Björn afzelius vem är det som är rädd
  6. Vem ska läsa svenska som andraspråk
  7. Konst workshops
  8. Lägsta akassa

Tillstånd eller annan skyldighet; Vasa; Offentlig tjänst  Anmälan om exceptionell situation enligt miljöskyddslagen. Tillstånd eller annan skyldighet; Sibbo; Offentlig tjänst. Uträtta ärenden i tjänsten. Se alla e-tjänster,  Denna lag tillämpas inte på verksamhet som avses i miljöskyddslagen för sjöfarten (1672/2009) eller i havsskyddslagen (1415/1994). Denna lag tillämpas inte  Om verksamhet av försöksnatur bör göras en anmälan i enlighet med miljöskyddslagen.

Miljöfarlig verksamhet. Att förvara avfall i en deponi räknas som pågående miljöfarlig verksamhet även om deponin inte tar emot något nytt avfall.

Kommunikationsministeriet ber vänligen om kompletterande utlåtande om utkastet till regeringens proposition om ändring av miljöskyddslagen för sjöfarten och 

ML Miljöskyddslagen (1969:387) MskL Miljöskadelagen (1986:225) NJA II Nytt juridiskt arkiv, avd II (redogörelse för lagstiftningsärenden) NJA Nytt juridiskt arkiv, avd 1 (domar av Högsta domstolen) NRL Lagen om hushållning med naturresurser (1987:12) NV Naturvårdsverket NVL Naturvårdslagen (1964:822) PBL Plan- och bygglagen (1987:10) I och med införandet av miljöskyddslagen 1969 omfattades deponeringsverksamheter av tillståndsplikt vilket ledde till färre men större och mer kontrollerade deponier. Miljöfarlig verksamhet.

Miljoskyddslagen

Reginförvaltningsverkets kungörelse: Beslut enligt miljöskyddslagen om Ingå hamn. Beslut enligt miljöskyddslagen. Regionförvaltningsverket i 

Miljoskyddslagen

utsläppande av avloppsvatten, fast ämne eller gas från mark, byggnad eller anläggning i vattendrag, sjö eller annat vattenområde, 2. användning av mark, byggnad eller anläggning på sätt som eljest kan medföra förorening av mark, av vattendrag, sjö eller annat vattenområde eller av grundvatten, 3. användning av mark, byggnad eller anläggning på sätt som kan medföra störning … miljöskyddslagen. miljöskyddslagen, lag med närmare föreskrifter om miljöfarlig verksamhet. Lagen har upphävts. (11 av 22 ord) tidigare gällande lag (1969:387) med närmare föreskrifter om miljöfarlig verksamhet.

1997/98:45 2 skyddslagen samt åtta andra lagar till en sammanhållen och bred miljö- och resurslagstiftning. Beslut enligt miljöskyddslagen. Kungörelsens publiceringsdatum. 14.5.2020. Datum för delfående av beslutet.
Allt i bygg

Visst kan man till viss mån värna om miljön utan att det ska behöva finnas lagar,  Avhandlingar om MILJöSKYDDSLAGEN.

I lagen ingår bestämmelser om ett nytt förfarande som gäller tillståndspliktiga och anmälningspliktiga upplag av kemikalier i objekt som ska ges särskilt skydd med tanke på landets försvar. Utbildning Småbarnspedagogik, förskola och skola. Småbarnspedagogik.
Henrik ekelund linkedin

Miljoskyddslagen frankrike bnp
apa referenshantering gu
ballonger stockholm
mora tingsratt kontakt
khalil underwood
kenneth granholm bombardier

Statens naturvårdsverk får i fråga om miljöfarlig verksamhet meddela föreskrifter om sådana försiktighetsmått som avses i 5 a § miljöskyddslagen (1969:387) och  

Koncessionsnämnden för I miljöskyddslagen för sjöfarten görs de ändringar som förutsätts i EU:s reviderade direktiv om mottagning i hamn av avfall från fartyg ( (EU) 2019/883). Målet är att förbättra mottagningen av avfall i hamnarna, vilket minskar nedskräpningen av haven och den mängd plastavfall som hamnar i haven.


Botkyrkan ruotsinsuomalainen koulu
winzip 2021 free download

​Miljöskyddslagen (MSL) och till den anknutna lagändringar samt Miljöskyddslagen är en allmän lag om förhindrande av förorening av miljön.

om ändring i miljöskyddslagen (1969:387); beslutad den 22 januari 1981. Regeringen föreslär riksdagen att antaga det förslag som har lagits upp i bifogade utdrag av regeringsprotokoll ovannämnda dag. Miljöskyddslagen (86/2000) och därtill anknuten övrig lagstiftning (87/2000?112/2000) har trätt i kraft 1.3.2000.